دوازدهم فنی حرفه ای

دانش آموز عزیز سلام!

ورود شما را به پایه یازدهم تبریک عرض می نمایم. امیدوارم که سالی سرشار از موفقیت و پیروزی داشته باشد. درس ریاضی در رشته شما اهمیت به سزایی دارد و شما باید زمان زیادی را به آن اختصاص دهید. برای آموزش درس ریاضی ما ویدئوهایی تولید کرده ایم که همه موارد را به شما آموزش می دهد. امیدوارم که محصولات ما برای شما کارگشا باشد.

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان اول)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان اول) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان اول) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان دوم)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان دوم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان دوم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان سوم)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان سوم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان سوم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان چهارم)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان چهارم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان چهارم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان پنجم)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان پنجم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای (پودمان پنجم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.