يازدهم علوم انساني

دانش آموز عزیز سلام!

ورود شما به پایه یازدهم را تبریک عرض می نمایم. ریاضی امسال شما شامل سه فصل است که فصل اول آن به نسبت ساده است. البته این گفته ما باعث نشود که شما این فصل را دست کم بگیرید! هر درسی را که دست کم بگیرید، قطعا از همان ناحیه آسیب می بینید. فصل دوم شما حقیقتا دشوار و پرمحتوا است و شما باید تلاش و تمرین زیادی برای یادگیری آن داشته باشد ولی جای نگرانی نیست! اگر تلاش کنید قطعا موفق می شوید. فصل سوم نیز بحث آمار است که همگی نسبت به آن شناخت دارید.