خرید کتاب «تعیین اهداف و روش های رسیدن به آن ها»

امیدوارم که از مطالعه این کتاب لذت ببرید و آن را در مسیر زندگی خود به کار برید.