نهم

دانلود فیلم های آموزشی ریاضی نهم (نسخه رایگان)

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل اول اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل دوم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل سوم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل چهارم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل پنجم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل ششم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل هفتم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فیلم آموزش ریاضی پایه نهم، فصل هشتم اینجا کلیک کنید.

************************************************************

دانلود حل المسائل ریاضی نهم (منبع: www.nenomatica.com)

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل اول اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل دوم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل سوم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل چهارم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل پنجم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل ششم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل هفتم اینجا کلیک کنید.

برای دانلود حل المسائل ریاضی پایه نهم، فصل هشتم اینجا کلیک کنید.

************************************************************

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه نهم (نوبت اول):

نکته بسیار مهم: پنج سری نمونه سوالی که در زیر این نوشته قرار دارد، ویژه دانش آموزانی است که دنبال سوالات ساده هستند.

برای دانلود اولین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(ساده)

برای دانلود دومین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(ساده)

برای دانلود سومین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(ساده)

برای دانلود چهارمین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(ساده)

برای دانلود پنجمین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(ساده)

نکته بسیار مهم: پنج سری نمونه سوالی که در زیر این نوشته قرار دارد، ویژه دانش آموزانی است که دنبال سوالات دشوار هستند.

برای دانلود اولین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(دشوار)

برای دانلود دومین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(دشوار)

برای دانلود سومین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(دشوار)

برای دانلود چهارمین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(دشوار)

برای دانلود پنجمین نمونه سوال ریاضی پایه نهم، اینجا کلیک کنید.(دشوار)